*
c482bcf3 Акция. Закажите тур онлайн и получи скидку 10 евро.

Реклама

Скачать


 

АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР № ______ 

 

 

 

м. Донецьк                                                                                                                                          « ___ » __________2012    р.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Клуб Ніка» (83001, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 151, оф.2, тел. 062-348-74-76, ліцензія Державної служби туризму і курортів на туроператорську діяльність серія АВ № 467827 від 02.10.2009 р.), платник податку на прибуток на загальних підставах, іменоване надалі «Туроператор», в особі директора Брюховець Олени Миколаївни, що діє на підставі Статуту, з однієї Сторони, та _________________________________________________________

(ліцензія на ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________________ діяльність серія ___________ № _______________ від «______» _________ 20­­­­­____ р.  заповнюється, якщо існує), платник податку_________________________іменоване надалі «Турагент», в особі _______________________________________________, що діє на підставі __________________________________________________________, з іншої Сторони, уклали даний Договір про нижченаведене:

 

1.        ТЕРМІНИ ДОГОВОРУ

З метою уніфікації та скорочення тексту цього Договору використовується така термінологія:

«Договір» - даний Договір;

«Турист» - особа, яка здійснює подорож до іншої країни з не забороненою законом країни перебування метою на термін від 24 годин до одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та із зобов`язанням залишити країну або місце перебування в зазначений термін;

«Туристичний оператор» (Туроператор) - в Договорі значення терміну «Туристичний оператор» аналогічне до його визначення у ст. 5 Закону України «Про туризм»;

«Туристичний агент» (Турагент) - в Договорі значення терміну «Туристичний агент» аналогічне до його визначення у ст. 5 Закону України «Про туризм»;

«Туристичний продукт» (Турпродукт) – в Договорі значення терміну «Туристичний продукт» аналогічне до його визначення у ст. 1 Закону України «Про туризм»;

«Просування туристичного продукту» - в Договорі значення терміну «Просування туристичного продукту» аналогічне до його визначення у ст. 1 «Про туризм»;

«Характерні туристичні послуги та товари» - послуги та товари, призначені для задоволення потреб споживачів, надання та виробництво яких суттєво скоротиться без їх реалізації туристам; 

«Супутні туристичні послуги та товари» - послуги та товари, призначені для задоволення потреб споживачів, надання та виробництво яких несуттєво скоротиться без їх реалізації туристам;

«Договір на туристичне обслуговування» - в Договорі значення терміну «Договір на туристичне обслуговування» аналогічне до його визначення у ст. 20 Закону України «Про туризм»;

«Реалізація туристичного продукту» - оформлення замовлення Договором доручення, як сукупності майнових прав на користь Туриста (Замовника);

«Он-лайн бронювання» - бронювання Турпродукту шляхом формування Заявки турагента безпосередньо на сайті www.welt-ukraine.com.ua. Для отримання доступу в систему он-лайн бронювання Турагент заповнює Додаток № 7 до Агентського договору.

«Сторони» - Туроператор та Турагент;

«Ваучер» - документ, який встановлює право Туриста на користування послугою, проживання в зазначеному готелі з певним типом харчування та типом номера у визначений строк. Ваучером також може визначатись право Туриста на користування трансфером;

«Заявка (замовлення) Турагента» - заповнений Турагентом бланк встановленого Туроператором зразку, на паперовому чи електронному носії для бронювання Турпродукту. Форма заявки Турагента на паперову носії міститься у пакеті документів що є невід’ємною частиною цього Договіру.

«Підтвердження заявки» - відповідь Туроператора по електронних чи факсимільних засобах зв`язку на Заявку Турагента, у якій міститься згода Туроператора на надання Турпродукта, а також рахунок Т0уроператора, виписаний для сплати Турагентом замовленного Турпродукта. Як правило, згідно умовам данного Договору підтвердженням заявки Турагента є рахунок Туроператора на сплату замовленого Турпродукту;

«Ануляція» - відмова Турагента, або відмова Туриста, зроблена через Турагента, після укладення Договору на туристичне обслуговування, зроблена письмово або через засоби електронного чи факсимільного зв`язку від замовленого та/чи придбаного у Туроператора Турпродукту чи його частини, а також відмова Туроператора від надання замовленого та/чи придбаного Турпродукту у випадках, визначених у Договорі;

«Зміна в заявці Турагента» - внесення змін до первинної Заявки Турагента, що суттєво не впливають на обставини здійснення подорожі та не потребують скасування попередньо замовлених послуг. В рамках цього Договору змінами вважаються: заміна паспортних даних туристів, а саме: дати народження, номера або\та серії паспорта, та/або терміну його дії; добронювання  додаткового місця у заброньований номер, зміна системи харчування, зміни у додаткових послугах (екскурсійне обслуговання, трансфери, програми страхування тощо). Усі інші зміни потребують ануляції та подання нової Заявки Турагента.

 

2.        ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором Турагент зобов`язується за винагороду здійснювати діяльність з просування та реалізації Турпродукту  Туропаратора шляхом укладення Договорів доручення на туристичне обслуговування або Договорів з юридичними особами від імені Туроператора і за його рахунок, а також здійснювати фактичні дії, визначені Договором, із забезпечення надання Туроператором Турпродукту.

Туроператор погоджується, що Турагент може надавати Туристам супутні послуги від власного імені та на власний розсуд, зокрема, консультаційні, інформаційні та інші. Умови надання та ціна таких супутніх послуг мають бути погоджені Туристом та Турагентом.

2.2. Відносини, що виникають з Договору не є монопольними агентськими відносинами.

2.3. Формою підтвердження повноважень Турагента є Договір.

               

3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ ДОРУЧЕННЯ НА ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

3.1. На підставі Договору Турагент від імені та за дорученням Туроператора укладає Договори доручення на туристичне обслуговування у формі, встановленній Туроператором (Додаток  № 1 до Договору). Турагент укладає зазначені Договори, предметом яких є послуги, що містяться в Підтвердженні заявки. Договір доручення на туристичне обслуговування вважається укладеним в момент отримання Турагентом Підтвердження Заявки. 

 

     3.2. Для забезпечення реалізації повноважень Турагента Туроператор зобов'язаний:

     3.2.1. Забезпечити Турагента на свій розсуд довідковими, методичними, рекламними й іншими матеріалами, необхідними для підготовки та укладання Турагентом Договорів на туристичне обслуговування Договорів з юридичними особами.

     3.2.2.В період дії Договору оперативно надавати допомогу Турагенту, при виникненні в нього ускладнень при підготовці і укладенні Договорів на туристичне обслуговування чи Договорів з юридичними особами.

     3.2.3 Вчасно інформувати (зокрема, по електронній пошті) Турагента про зміни у порядку обслуговування і перевезення Туристів, а саме про: зміни вартості туру, зміни цін на авіа та автобусні квітки, дату з якої діють нові ціни на Турпродукт чи його частину, а також надавати іншу необхідну для виконання Договору інформацію. У випадку зміни програми поїздки, Туроператор інформує про це Турагента письмово (по електронній пошті), про що Турагент повинен повідомити Туриста або юридичну особу. Якщо Турагент не передає відповідну інформацію Туристу або юридичній особі, то Туроператор не несе відповідальності за претензії, що виникли в результаті цього зі сторони Туриста або юридичної особи.

     3.2.4. З метою забезпечення прав та законних інтересів громадян – споживачив туристичних послуг Туроператора здійснювати фінансове забезпечення своєї відповідальності перед туристом Турагента, що підтверджується Гарантією виконання зобов’язань 20 000 (двадцять тисяч) євро ПАТБ «Контракт» від №276/09 від 02.06.2009 р. Розмір відшкодування збитків, завданих Туристу з вини Туроператора, не може перевищувати розміру фактично завданих збитків.

     3.2.5. Забезпечувати здійснення страхування Туристів (медичне та від нещасного випадку) на підставі угоди із страховиками крім Туристів, старших 75 (сімдесят п'ять) років.

     3.2.6. Оформлювати та передавати представникам Турагента документи Туриста (проїзні документи, страховий поліс, ваучер), обов'язок по наданню яких лежить на Туроператорові і які підтверджують забезпечення надання Туристу Турпродукта. Передача таких документів здійснюється в офісі Туроператора представнику Турагента не пізніше, ніж за 5 годин до початку Туру. Відсутність у представника Турагента належним чином оформлених повноважень на отримання таких документів, надає право Туроператору відмовити у видачі таких документів. Неповна чи несвоєчасна оплата Турагентом Турпродукту надає право Туроператору відмовити у видачі таких документів, що тягне за собою наслідки, визначені в пп. 4.5. Договору. Передача документів може здійснюватись безпосередньо Туристу в аеропорту вильоту / при посадці в автобус представником Туроператора.

При здійсненні бронювання Турагентом Турпродукту в режимі “on-line”, - надати змогу самостійного друку документів Туриста не пізніше, ніж за 36 годин до початку Туру.

     3.2.7. Здійснювати бронювання усіх видів послуг, що входять в Заявку Турагента, за наявності можливості у Туроператора, забезпечити надання таких послуг, що були підтверджені Туроператором, та своєчасно сплачені Турагентом. При цьому Турагент  повинен виконати зобов'язання, передбачені п. 3.3. Договору.

     3.2.8. У випадку неможливості підтвердити одну або кілька послуг, що входять до складу Заявки Турагента, проінформувати про це Турагента. Туроператор може встановити строк не більше 6 годин на зміну Турагентом непідтвердженої послуги (послуг). У випадку ненадходження від Турагента змін щодо непідтвердженої Туроператором послуги (послуг), Туроператор залишає за собою право анулювати замовлення Турагента без повідомлення і без застосування до Турагента санкцій.

     3.2.9. На підстві бронювання послуг, про яке Туроператор повідомляє Турагенту шляхом надіслання Підтвердження Заявки електронними, факсимільними чи іними засобами зв'язку, протягом 2-х робочих днів з дня надіслання Підтвердження Заявки надати Турагенту рахунок на сплату вартості Турпродукта. Виставлений рахунок без окремого письмового підтвердження  також вважається за підтвердження бронювання послуг.

     3.2.10. Надавати Турагенту повну інформацію про Турпродукти (відомості про маршрути, строки їх виконання, тарифи, ціни, документи, та ін.), яка, зокрема, міститься в розсилках електроною поштою, каталогах та на сайті Туроператора.

     3.2.11. За заявкою Турагента у разі можливості оформляти для Туристів туристичні візи в консульскій установі країни, тур до якої має намір придбати Турист, і законодавством якої не передбачено можливість прибання візи Туристом у спрощений спосіб.    

     3.2.12. Відповідно до Заявки Турагента, підтвердженої Туроператором, та на підставі зробленого бронювання послуг надати Турпродукт Турагенту для для подальшої передачи його Туристу. Дотримання Турагентом зазначених у каталогах, в електронних повідомленях, на сайті Туроператора та у цьому Договорі вимог, а також порядку здійснення замовлення Турпродукту є необхідною умовою для надання замовленого Турагентом Турпродукта.

 

3.3. При укладенні та виконанні Договорів на Туристичне обслуговування та Договорів з юридичними особами Турагент зобов`язаний:

     3.3.1. До укладення Договору доручення на туристичне обслуговування чи Договору з юридичною особою надати Туристу або юридичній особі інформацію, визначену в ч. 4 ст. 20 Закону України «Про туризм» та Договору.

     3.3.2. До початку надання туристичних послуг надати Туристу або юридичній особі за їх вимогою інформацію, визначену в ч. 5 ст. 20 Закону України «Про туризм».

     3.3.3. Перевіряти у Туриста наявність та правильність оформлення необхідних паспортних, візових та інших документів на в`їзд та виїзд. Турагент повинен відмовити Туристу (або юридичній особі) в укладанні Договору доручення на туристичне обслуговування (або Договором з юридичною особою) якщо:

а)   строк чинності візи з моменту перетину кордону країни, на в`їзд до якої видана віза, є меншим від строку перебування Туриста у цій країні, або меншим від строку, визначеного компетентними органами цієї країни;

б)   строк чинності візи при в`їзді в Україну з моменту перетину кордону України є меншим семи днів;

в)   віза використана за кількістю в`їздів (виїздів) до (з) відповідної країни;

г)   строк чинності закордонного паспорту з моменту перетину кордону країни, до якої подорожує Турист, є меншим від строку, встановленого компетентними органами цієї країни;

д)   не оформлені, не правильно оформлені документи, що дають право на виїзд дітей за кордон України, а саме:

- відсутнє нотаріально засвідчене клопотання батьків або законних представників батьків чи дітей у разі потреби самостійного виїзду неповнолітнього за кордон;

- не вписані відомості про дітей, які їдуть за кордон разом з батьками (законними представниками) паспорти батьків чи одного з батьків (законних представників);

- не вклеєні в паспорти батьків (законних представників) та не скріпленні печаткою фотографії дітей віком від 5 до 18 років;

- при виїзді за межі України дитини, яка не досягла 16 років, відсутня нотаріально посвідчена згода батьків (усиновлювачів), піклувальників та відсутній їхній супровід або супровід осіб, які уповноважені ними.

     3.3.4. Забезпечити страхування Туристів старших 75 (сімдесят п`ять) років, або запропонувати таким Туристам самостійно укласти договори медичного страхування та страхування від нещасного випадку на час перебування у турі.

     3.3.5. Приймати від Туриста або юридичної особи плату за Турпродукт шляхом безготівкового рахунку або готівкою.

     3.3.6. У межах своїх зобов`язань вести звітність у формі та в строки, що визначені Договором.

     3.3.7. У випадку звернення Туриста до Турагента з претензіями, у письмовій формі проінформувати про це Туроператора протягом одного робочого дня з моменту отримання претензії від Туриста. Попередити Туристів про те, що претензії без копії акту, складеного Туристом та уповноваженим працівником організації, що надавала послуги Туристу, та завіреного підписом представника приймаючої сторони в країні перебування, до розгляду Туроператором не приймаються.

     3.3.8. Забезпечити зберігання документів Туриста (проїзних документів, страхового поліса, ваучера тощо), отриманих від Туроператора, до моменту передачі їх Туристу. Передати Туристу ці документи в строк, визначений Договором на туристичне обслуговування.

     3.3.9. Здійснювати за погодженням з Туроператором діяльність із просування та реалізації Туристам або юридичним особам Турпродукта (туристичних послуг), який наданий Туроператором, згідно із прайс-листами Туроператора, на умовах повної фінансової відповідальності Турагента перед Туроператором.

     3.3.10. Сплатити Туроператору вартість Турпродукта в строк, встановлений у п.4.4. Договору,  та незалежно від розміру та строку фактичного одержання Турагентом оплати від Туриста чи юридичної особи.

     3.3.11. Негайно у письмовій формі сповіщати Туроператора про зміни в Заявці Турагента  чи відмову від неї у вигляді Зміни Заявки або Ануляції.

     3.3.12. Вчасно надавати Туроператору всі документи, необхідні для оформлення Турпродукта, зокрема, списки Туристів із зазначенням прізвища, імені (в латинській транскрипції), громадянства, дат перебування в країні, до якої подорожує Турист, вибраного Туристом готелю та розміщення в номерах, номер закордонного паспорту, строк його дії та орган, який видав закордонний паспорт, рік і дату народження Туриста, номер телефону Туриста (номер мобильного телефону – для для невідкладного зв’язку – надається супроводжуючему).

     3.3.13. При Ануляції або зміні Заявки Турагента  повернути Туроператору невикористаний ваучер, страховий поліс та інші документи, що надають право Туристу на отримання туристичних послуг. У разі неповернення вказаних документів, нові документи на ім`я того самого Туриста Туроператором не видаються.

     3.3.14. При наявності у Турагента  – юридичної особи філій, які проводять таку ж діяльність як і Турагент, вказати їх реквізити в розділі 12 Договору.

     3.3.15. Після укладання Договору доручення на туристичне обслуговування та/або Договору з юридичної особою надавати Туроператору послуги з доведення до Туристів (юридичних осіб) інформації, яка стосується замовленого Турпродукту, приймати від Туриста претензії, побажання тощо і направляти їх Туроператору. При Ануляції або зміни Заявки Тургента , оформити відповідні зміни в Договір на туристичне обслуговування чи в Договір з юридичною особою відповідно до положень ст.654 Цивільного кодексу України та провести розрахунки з Туроператором, викликані Ануляцією або Зміною заявки Турагента , а також виконувати інші дії, визначені Договором.

     3.3.16. Діяти виключно в межах повноважень, обумовлених Договором.

 

4. БРОНЮВАННЯ, ЗМІНИ ТА ОПЛАТА ТУРПРОДУКТУ

4.1. Заявка Турагента (замовлення) направляється Туроператорові виключно у письмовій формі:

- шляхом факсимільного або електронного зв’язку (за формою встановленого зразка);

- шляхом он-лайн бронювання.

Підтвердженням заявки турагента є рахунок, що виставлений туроператором та перееданий турагенту шляхом факсимільного або електронного зв’язку. 

Усі зміни до Заявки направляється Туроператорові виключно у письмовій формі. Здя внесення змін може бути використаний бланк Турагента. Зміст змін до Заявки повинен містити:

- номер Заявки

- суть змін (дати перебування, категорія номеру, тип харчування вид транспортного засобу тощо)

- сукупну вартість зміненої заявки

- особистий підпис, прізвище та ініціали менеджера, печатку.

4.2. Ціна Турпродукту визначається шляхом множення прайсової вартості Турпродукту на внутрішній комерційний курс долара США або Євро до української гривни на дату виставлення рахунку. В прайс-листах, що надаються Турагенту, Туроператор вказує рекомендовану вартість продажу туристичних послуг для реалізації туристам (замовникам) в доларах США або Євро.

4.3. Усі види платежів по Договору провадяться у безготівковій та готівковій формі в гривнях.

4.4. Турагент здійснює повну оплату замовленого Турпродукту згідно виставленого Туроператором рахунку, протягом строку вказаному в рахунку. Оплата замовленого Турпродукту не може здійснюватися третіми особами. Оплата повинна бути підтверджена надходженням грошових коштів на поточний рахунок Туроператора. У призначенні платежу Турагент вказує реквізити рахунку, відповідно до якого здійснюється оплата.

4.5. Несвоєчасна, неповна оплата Турагентом вартості Турподукта надає Туроператору право провести Ануляцію у будь-який час після закінчення строку на оплату Турпродукта, визначену у п.4.4 Договору, із застосуванням санкцій до Турагента  в розмірі, визначеному у пп.7.2.3, 7.2.5 Договору. Виставлений Туроператором рахунок на оплату є відповідним попередженням Турагента. При відсутності сплати за виставленим рахунком у період, зазначений у рахунку туроператор має право виставити новий рахунок згідно актуального внутрішнього комерційного курсу Євро / доллара США на дату виставлення нового рахунку. До повної сплати вартості Турпродукта Туроператор не здійснює прийом наступних Заявок Турагента. При Ануляції туру з причин зазначених у цьому пункті, Турагент несе відповідальність перед Туристом або юридичною особою за розірвання (відмову) від Договору на туристичне обслуговування чи Договору з юридичною особою і є співвідповідачем в суді за позовами, що можуть виникнути у зв`язку з розірваннями вказаних в Договорі.

4.6. Кошти, отримані Тургентом від реалізації Турпродукту не є власністю Турагента, а є транзитними коштами і ввірені йому на тимчасове зберігання до здійснення розрахунків з Туроператором.

 

5. АГЕНТСЬКА ВИНАГОРОДА

5.1. За виконання зобов`язань за Договором з просування та бронювання Турпродукту Турагент одержує агентську винагороду.

5.2. Розмір агентської винагороди, що одержує Турагент за реалізацію Турпродуктів Туроператора, становить 10 гривень, включаючи ПДВ за кожне бронювання. Агентська винагорода може змінюватися відповідно до загальної кількості туристів (замовників), котрим Турагентом було реалізовано Турпродукт Туроператора.

5.3. Туроператор сплачує агентську винагороду Турагентові протягом 15 днів після закінчення відповідного місяця лише за умови повної оплати Турагентом вартості підтверджених Туроператором Турів та у випадку надання Турагентом належним чином оформлених документів, визначених у п.п. 5.4.

5.4. Турагент та Туроператор щомісячно / але не рідше одного разу в квартал підписують Акт – звіт тур агента про надання послуг на загальну суму агентської винагороди Турагента. Акт надання послуг за відповідний місяць надається Турагентом не пізніше 10-ти днів після закінчення цього місяця. При цьому, датою Акту надання послуг повинно бути зазначено останній робочий день місяця, за який такий Акт надання послуг підписується.

5.5. Будь-які витрати Турагента, що прямо або опосередковано пов`язані з виконанням ним умов цього Договору, Туроператором не відшкодовуються.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Турагент має право:

     6.1.1. За згодою Туроператора проводити заходи рекламного та консультаційного характеру, що сприяють укладанню Турагентом Договорів на туристичне обслуговування та Договорів з юридичними особами. Використання Турагентом знаку для товарів і послуг Туроператора можливе лише за погодженням з Туроператором.

     6.1.2. На отримання повної інформації при взаєморозрахунках Сторін, які здійснюються на виконання Договору та іншої інформації, необхідної для виконання Договору.

6.2. Туроператор має право:

      6.2.1. Отримати від туриста через турагента необхідну інформацію персонального характеру з метою реалізації Туристичного Продукту, та проведення належної підготовки до його реалізації. Відмова Туриста (Турагента) в наданні необхідних документів / або несвоєчасне / не в повному обсязі їх надання є підставою для Ануляції Заявки тур агента з наслідками, передбаченими пп.7.2.3, 7.2.5 Договору.

     6.2.1. Змінити повноваження Турагента, що оформлюються у вигляді Додатку до Договору.

     6.2.2. Здійснити вибіркову перевірку документів, пов`язаних з укладенням Турагентом конкретних Договорів доручення на туристичне обслуговування чи Договорів з юридичними особами.

 6.2.3. Здійснювати перевірку зберігання документів Туристів (проїзних документів, страхових полісів, ваучерів), отриманих від Туроператора, з метою передачі їх Туристу чи юридичній особі.

6.3. Турагент зобов`язаний:

     6.3.1. Надавати допомогу Туроператору при врегулюванні ним питань, що виникли в результаті пред`явлення Туристом чи юридичною особою претензії.

     6.3.2. У випадку зміни реквізитів Турагента (банківські реквізити, юридична та/або фактична адреси фірми, дані уповноваженої особи), - у термін до кінця місяця, у якому стались ці зміни, інформувати про них Туроператора з наданням відповідних підтверджуючих документів. У випадку зміни електронної адреси, номерів телефонів/факсів Турагент зобов`язаний негайно повідомити Туроператора про ці зміни.

     6.3.3. За день до початку туру уточнити час вильоту літака. або відправки автобуса і при його зміні довести інформацію до Туриста чи юридичної особи.

     6.3.4. Не пізніше трьох днів з моменту отримання від Туроператора двох екземплярів Акту до агентського Договору надіслати підписаний Турагентом один екземпляр цього Акту на адресу Туроператора.

6.4. Туроператор зобов`язаний:

     6.4.1. Своєчасно та якісно виконувати свої обов`язки за Договором.

     6.4.2. Надавати Турагенту, на його письмову вимогу, інформацію про розрахунки Сторін за певний період дії Договору станом на перше число конкретного місяця.

     6.4.3. У випадку зміни реквізитів Туроператора (банківські реквізити, юридична та/або фактична адреси фірми, дані уповноваженої особи), Туроператор зобов`язаний у термін до кінця місяця, у якому стались ці зміни, інформувати про них Турагента. У випадку зміни електронної адреси, номерів телефонів/факсів Туроператор зобов`язаний негайно повідомити Турагента про ці зміни.

6.5. Сторони зобов`язані зберігати конфіденційність щодо своїх взаємовідносин за Договором, за винятком випадків, прямо передбачених діючим законодавством.

 

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У випадку порушення (невиконання чи неналежне виконання) своїх зобов`язань за Договором однією із Сторін, Сторона, що порушила свої зобов`язання, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов Договору.

7.2. Під невиконанням чи неналежним виконанням зобов`язань за Договором розуміється:

     7.2.1. Для Турагента:

- надання неповного пакета документів, письмово погодженого Сторонами, для оформлення туру Туристу (Туристам);

- надання неправильно оформлених документів чи документів, що містять недостовірну інформацію;

- несвоєчасна чи неповна оплата рахунків Туроператора;

- ненадання Туристам або юридичній особі інформації про загальні правила продажу Турпродукту Туроператора, у т.ч. інформації про умови здійснення подорожі, включаючи інформацію, зазначену в пп. 2.2 Договору доручення на туристичне обслуговування ;

- неперевірка наявності та правильності оформлення паспортних, візових та інших документів у Туристів відповідно до пп.3.3.3 Договору;

- інше невиконання або неналежне виконання умов Договору.

     7.2.2. У випадку прострочення зобов`язання по оплаті Турпродукта, Турагент зобов`язаний перерахувати Туроператору пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на період прострочки, за кожен день прострочки. Пеня обчислюється від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання. Сплата Турагентом санкцій відповідно до пп.4.5 Договору не звільняє Турагента від обов`язку сплатити пеню за дні прострочки платежу, які пройшли до дати Ануляції Туроператором Туру.

     7.2.3. В разі відмови Турагента (або Туриста) від одержання туристичних послуг з будь-яких причин або неможливості їх одержання внаслідок відмови посольства країни відвідування у видачі візи Туристу (надалі по тексту – Відмова) Турагент зобов`язується компенсувати витрати, понесені Туроператором у зв’язку з комплексом заходів, пов’язаних із виконанням предмету цього Договору на користь Туроператора в наступному порядку:

- при відмові більше ніж за 14 днів до початку надання туристичних послуг – еквівалент 5 євро за кожну подорожуючу особу;

- при відмові за 14 – 7 днів до початку надання туристичних послуг – 50% від вартості туристичних послуг;

- при відмові за 6 – 2 дні до початку надання туристичних послуг – 70% вартості туристичних послуг;

- при відмові менше ніж за 2 дня до початку надання туристичних послуг – 100% вартості туристичних послуг.

У разі відмови від послуг, період одержання яких припадає на Новорічні, Різдвяні, Травневі свята, період національних та релегійних свят країни перебування, період фестивалів, ярмарок тощо, Турагент зобов`язується компенсувати витрати, понесені Туроператором у зв’язку з комплексом заходів, пов’язаних із виконанням предмету цього Договору на користь Туроператора в наступному порядку:

- при відмові більше ніж за 21 день до початку надання туристичних послуг – 20% від вартості туристичних послуг;

- при відмові за 21 – 15 днів та менше днів до початку надання туристичних послуг – 60% від вартості туристичних послуг;

- при відмові за 14 днів та менше днів до початку надання туристичних послуг – 100% від вартості туристичних послуг, або визначаються відповідно до Договорів Туроператора з партнерами по організації Туру.

 

У разі відмови від послуг, що заброньовано згідно, з умовами акції «Раннє бронювання» «Влуч у «Десятку», та інші акції, що мають спеціальні умови, Турагент зобов`язується компенсувати витрати, понесені Туроператором у зв’язку з комплексом заходів, пов’язаних із виконанням предмету цього Договору на користь Туроператора в наступному порядку:

- при відмові більше ніж за 30 днів до початку надання туристичних послуг – 20% від вартості туристичних послуг;

- при відмові за 29 - 21 днів до початку надання туристичних послуг – 50% від вартості туристичних послуг;

                  - при відмові за 20 та менше днів до початку надання туристичних послуг – 100% від вартості туристичних послуг, або визначаються відповідно до Договорів Туроператора з партнерами по організації Туру

 

     7.2.4. Якщо це передбачено спеціальними тарифами авіаквитків на регулярні авіарейси або спеціальними умовами Турів, про що буде попереджений Турагент, то Турагент зобов`язаний відшкодувати і збитки, які перевищують санкції, вказані в таблиці даного пункту.

     7.2.5. У випадку Ануляції чи Зміни Заявки Турагента вартість квитків на чартерні авіарейси не повертається. Різниця у вартісті квитків на регулярні авіарейси повертається згідно із відповідними тарифами авіаперевізника.

     7.2.6. На Турагента накладається санкція у розмірі 100 (Сто) відсотків від загальної вартості Турпродукта у випадку одночасного настання таких обставин:

- відсутність Ануляції Турагента;

- неявка Туриста на посадку в автобус / на літак та / або «no-show» у готелі.

     7.2.7. Турагент несе повну відповідальність за перевірку, наявність і правильність оформлення у Туриста необхідних паспортних, візових та інших документів на в`їзд і виїзд в розмірі завданих Туроператору збитків і сплачує всі витрати, які виникають чи можуть виникнути у Туроператора у зв`язку з їхньою відсутністю чи з неправильним оформленням.

     7.2.8. За цим Договором збитки, завдані Туроператору, стягуються у повній сумі понад санкції. Усі відшкодування сплачуються Турагентом на підставі рахунку, виставленого Туроператором.

     7.2.9. Турагент несе повну відповідальність за укладення (при необхідності зміну/розірвання) Договору доручення на туристичне обслуговування у формі, встановленій Туроператором (Додаток № 1 до Договору), в розмірі завданих Туроператору збитків і сплачує всі витрати, які виникають чи можуть виникнути у Туроператора у зв`язку з не укладенням зазначених Договорів у формі, встановленій Туроператором.

     7.2.10. За перевиписку Туроператором авіаквитків з вини Турагента:

- на чартерні рейси: Турагент сплачує Туроператору відшкодування в розмірі еквівалентному 25 (двадцять п`ять) доларів США за кожну особу, зазначену у квитку;

- на регулярні рейси: Турагент сплачує Туроператору відшкодування в такому самому розмірі, який визначений у відповідних Договорах, укладених Туроператором з авіаперевізником. На вимогу Турагента Туроператор надає незалежно завірений витяг з відповідного Договору.

7.2.11. Туроператор має право зарахувати кошти, що отримані ним від Турагента за інші Заявки в якості сплати Турагентом за зобов’язаннями, що виникли на підставі пп. 7.2.2 – 7.2.10 цього Договору.

     7.3.1. Для Туроператора:

- несвоєчасна передача Турагенту документів, необхідних для використання Турпродукта;

- ненадання або несвоєчасне надання інформації, необхідної для належного виконання даного Договору;

- інше невиконання або неналежне виконання умов даного Договору.

     7.3.2. Туроператор не несе відповідальності за відмову посольства країни відвідування в видачі візи. При відмові посольства в видачі візи вартість послуги по оформленню візи та консульський збір Туристу не повертається.

 

8. РЕКЛАМАЦІЇ

8.1. У разі звернення Туриста чи юридичної особи з претензією Турагент повинен прийняти її у належному письмову вигляді і направити із супровідним листом Туроператору. Претензія повинна містити: прізвище, ім`я та по-батькові Туриста (найменування юридичної особи), період і місце його перебування, а також супроводжуватися актом, складеним Туристом (юридичною особою) і уповноваженим працівником організації, що надавала послуги Туристу (юридичній особі) та завіреним підписом представника приймаючої сторони в країні перебування. Рекламації повинні бути направлені Туроператору не пізніше 14 днів із дня закінчення Туру. Разом з рекламацією Туроператору надається копія Договору доручення на туристичне обслуговування чи Договору з юридичною особою, завірена печаткою Турагента та підписом Директора / фізичної особи-підприємця та інші документи, що мають відношення до інциденту. За підтвердженими Туроператором рекламаціями представниками Сторін обговорюються і приймаються рішення щодо розмірів, строків і порядку виплати компенсації.

8.2. Туроператор розглядає отримані від Турагента рекламації і надає відповідь в межах строків, визначених Законом України «Про звернення громадян». Отримані відповіді Туроператора Турагент передає Туристам чи юридичним особам, які звернулися з претензією.

 

 

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони звільняються від майнової відповідальності за невиконання зобов`язань, передбачених Договором, при виникненні форс-мажорних обставин, а саме:

- повінь, землетрус, цунамі, епідемії та інші стихійні явища природи;

- пожежі, вибухи, виходи з ладу чи ушкодження транспортних засобів;

- страйк, саботаж, локаут і інші непередбачені ситуації, що безпосередньо вплинули на виконання умов даного Договору;

- оголошена чи неоголошена війна, революція, масові безладдя;

- законні чи незаконні дії органів державної влади.

9.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов`язань, в наслідок дії форс-мажорних обставин, зобов`язана в письмовій формі повідомити іншу Сторону про час настання і припинення дії даних обставин.

 

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Усі спори чи розбіжності, що можуть виникнути з Договору чи в зв`язку з ним, будуть, по можливості, вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами. За Договором заходи досудового врегулювання спорів не застосовуються. При неможливості вирішення, спори і розбіжності передаються на розгляд у господарський суд.

 

 

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Даний Договір набуває сили з моменту підписання і діє до 01.04.2013 р.

11.2  У разі не попередження однією із Сторін другої за тридцять днів до дати, визначеної в п. 11.1 даного Договору, про небажання продовжувати дію даного Договору на майбутнє, в такому випадку Договір вважається переукладеним на невизначений термін.

     В той же час, направлення Турагентом на адресу Туроператора замовлення на бронювання туру, в подальшому підтверджене Туроператором  породжує для Турагента та Туроператора всі права та обов’язки обумовлені даним Договором , незалежно від наявності підписаного Сторонами договору, однак це не звільняє Сторін від обов’язку надалі укласти Договір в установленому чинним законодавством порядку.

 11.3 Сторони погодилися, що при укладені Договору та Додатків до нього, Сторонами можуть використовуватися факсимільні відтворення підписів за допомогою механічного копіювання.

11.4. Сторони домовилися вважати прирівняними до оригіналу документи, що передаються між ними факсимільними чи електронними засобами зв`язку.

11.5. Сторони зберігають за собою право достроково розірвати Договір за умови відсутності невиконаних взаємних зобов`язань, які виникли з Договору, що повинно підтверджуватись актом бухгалтерської звірки між Сторонами. Сторона – ініціатор розірвання Договору повинна письмово попередити іншу Сторону про свій намір розірвати Договір у строк не менше 14 днів до дати розірвання Договору.

11.6. В частині фінансових взаємин Сторін Договір зберігає свою силу до проведення повного взаєморозрахунку між Сторонами.

11.7. Будь-які зміни і доповнення Договору мають силу за умови, якщо вони зроблені в письмовій формі, за підписами обох Сторін та оформлені Додатками до нього.

11.8. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що стосуються Договору, втрачають юридичну силу.

11.9. Зміни в Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформлюються Додатком до Договору.

11.10. Зміни та доповнення, додаткові угоди та Додатки до цього Договору є його невід`ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

11.11. Усі правовідносини, що виникають у зв`язку з виконанням умов Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

11.12. Договір з Додатками складений українською мовою у двох примірниках, по одному примірнику для кожної Сторони, кожний примірник має однакову юридичну силу. 

  

12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ТУРОПЕРАТОР

ТОВ «КЛУБ НИКА»

Юридична адреса: 83052, м. Донецьк,

Бул. Шевченко, буд. 133, оф.2        

Фактична адреса: 83001, м. Донецьк 

Вул. Челюскінців, буд. 151, оф.2    

 

Тел/факс:+380-62-348-74-76/+380-95-426-79-00

Ел.адреса: club_nika_don@ukr.net

Сайт: www.welt-ukraine.com.ua 

 

Рахунок: Р/Р 26009060130001

Банк: ПАТ «БАНК  КИПРУ»,

МФО 320940

 

Код ЗКПО: 36616786

 

Ліцензія на туроператорську діяльність

АВ №467827 від 02.10.2009 р.

 

Гарантія виконання зобов’язань на сумму

20 000 (двадцять тисяч) євро

№550/09 від 30.09.2009

 

Гарантійна установа: ВАТ ТФБ «Контракт»

За Туроператора

Директор

 

 

_________________________   

                      /О. М. Брюховець/ 

 

                                                     М.П.     

ТУРАГЕНТ

 

___________________________________

Юридична адреса: __________________

___________________________________

Фактична адреса:  __________________ 

___________________________________

Тел/факс___________________________

Ел.адреса: _________________________

Рахунок: __________________________

Банк: ______________________________

МФО__________________________

Код ЗКПО: _________________________

Індив.податковий № ________________

Свідоцтво №  ______________________

 

 

Ліцензія на _________________ діяльність

________________

 

Гарантія виконання зобов’язань на сумму

_____________________________

 

Гарантійна установа: ____________________

 

 

 

За Турагента

 

_______________

 

 __________________________

/  ФИО  /

 

        М.П.